B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

06 februari 2008

Blogs en journalistiek

Brodeur, een communicatiegroep gespecialiseerd in public relations, marketing en corporate communications, heeft door middel van een online survey bij Amerikaanse journalisten de relatie tussen social media en blogs enerzijds enerzijds en klassieke nieuwsgaring anderzijds onderzocht. De resultaten kan je onder meer bij Brodeur zelf nalezen, en ook op enkele blogs.

Blogs blijken door meer dan drie kwart van de Amerikaanse journalisten als een nuttige bron van informatie beschouwd te worden. Blogs bezorgen journalisten onder meer ideeën voor artikels, standpunten van betrokkenen of bijkomende inzichten in de gekozen onderwerpen. Bijna 70% van de journalisten verklaart regelmatig blogs te lezen. Meer dan een kwart van de journalisten zegt zelf een blog te hebben. 47% van de journalisten verklaren een "lurker" te zijn, ze lezen wel blogs maar ze laten er nooit commentaren op achter.

De meerderheid van de journalisten was van mening dat blogs significante impact hebben op hun journalistiek werk, voornamelijk op het gebied van snelheid en beschikbaarheid van nieuws. Slechts 41% van de journalisten was van mening dat blogs een positieve invloed hadden op de kwaliteit van het nieuws.

Van de 4000 gecontacteerde journalisten hebben er slechts 178 de tijd genomen de survey in te vullen. Of de resultaten voldoende representatief zijn voor de Amerikaanse journalistiek is maar de vraag. Of de resultaten mogen veralgemeend worden naar de Europese of de Belgische context is een volgende vraag waarop het antwoord evenmin evident is.

Dat journalisten vaak blogs lezen en dat een heleboel journalisten zelf een blog hebben was overigens al vroeger geconcludeerd in een veel ruimere en bijgevolg meer representatieve survey, zoals reeds gemeld in dit vorige bericht.

Technorati : - -

Related Posts with Thumbnails