B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

15 september 2006

Herinrichting van de N253

Woensdagavond (13 september) vond in Korbeek-Dijle, een deelgemeente van de gemeente Bertem, een informatievergadering plaats over de herinrichting van de N253, de verbindingsweg tussen Leuven en Overijse. Reeds 30 jaar terug waren er plannen voor een herinrichting van deze weg. Op de informatievergadering werd het goedgekeurde voorontwerp voor de herinrichting voorgesteld. Bljikbaar is het de initatiefnemers deze keer menens.

Deze gewestweg is volgens Gorik De Koker van de Administratie Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant een unicum door het grote aantal bochten, het glooiende landschap en het feit dat deze gewest op Michelin-kaarten als een toeristische route aangeduid staat. Door de eisen die nu aan een dergelijke gewestweg gesteld worden en door de bedenkelijke kwaliteit van de huidige weg is heraanleg noodzakelijk. Er is gekozen om over het ganse traject van de N253 een fietspad te voorzien en binnen de bebouwde kommen voetpaden. Dit leidt natuurlijk tot een verbreding van de weg. Het probleem is dat het verbreden van de gewestweg op een aantal plaatsen niet evident is. In het voorgestelde voorontwerp is voorzien dat er langs het traject van de N253 doorheen Korbeek-Dijle 10 woningen moeten verdwijnen. Daarenboven zullen meer dan honderd eigenaars van percelen geconfronteerd worden met gedeeltelijke onteigeningen.

Opvallend was dat tijdens de informatievergadering het woord zo goed als uitsluitend gevoerd werd door de ambtenaren en de technici. De aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente Bertem - burgemeester Albert Mees en schepen van openbare werken Julien Buekenhout - waren wel vooraan in de zaal aanwezig, maar hulden zich bijna de ganse tijd in stilzwijgen. Bovendien kwamen ze zeker niet op voor de inwoners die toch een aantal terechte aandachtspunten naar voor brachten.

Bij een aantal aanwezigen was de indruk aanwezig dat alles boven hun hoofd beslist was. Tijdens de studiefase is blijkbaar met een heleboel betrokkenen overleg gepleegd, met allerlei overheidsinstanties maar ook met de fietsersbond en natuurverenigingen. Met de bewoners van de gewestweg is nooit rechtstreeks contact geweest. Op de vraag naar een bevraging bij de inwoners wenste de burgemeester - nochtans met Gemeentebelangen-VLD achtergrond - niet in te gaan. Er zijn een heleboel studies uitgevoerd en talrijke vergaderingen georganiseerd, zonder dat de inwoners hierbij betrokken waren, laat staan dat ze studies konden inkijken. Op de terechte vraag of de nieuwe weg niet zou aanzetten tot nog sneller verkeer, kaatste de ambtenaar van de Vlaamse Overheid de bal terug naar de lokale overheid. Het is aan de politie om snelheidscontroles te doen. Maar ja, door snelheidscontroles te houden in je eigen streek maak je jezelf als politicus niet populair bij je kiespubliek. Vandaar dat er op de suggestie van snelheidscontroles ook geen enkele reactie kwam van de politici vooraan in de zaal. Door de geplande onteigeningen van een heleboel voortuintjes verliezen een aantal inwoners hun parkeergelegenheid. In de huidige plannen voor de heraanleg zijn echter geen extra parkeerplaatsen voorzien. Burgemeester Albert Mees wenste ook niets te doen voor deze inwoners. Op de vraag naar sociale begeleiding door de gemeente van de inwoners die met onteigeningen geconfronteerd zullen worden wenste hij evenmin in te gaan. De inwoners moeten maar rechtstreeks contact opnemen met het Aankoopcomité. In de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft de burgemeester tijdens de informatievergadering zeker geen goede punten gescoord bij de inwoners van Korbeek-Dijle.

Het laatste woord over de herinrichting van de N253 is zeker nog niet gezegd. De realisatie zal overigens pas ten vroegste starten in 2009. Er zal nog veel water door deDijlemoeten vloeien vooraleer de inwoners over een mooie, veilige en heraangelegde gewestweg zullen beschikken.

Technorati : - - -

Related Posts with Thumbnails